کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخاست فتنه‌ای حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره‌ی خون چکید و نامش دل شد

آخرین نظرات
۱۲
خرداد

  • صائب کفایتی
۱۲
خرداد
  • صائب کفایتی
۲۱
شهریور

  • صائب کفایتی
۰۶
شهریور

  • صائب کفایتی
۰۶
شهریور

  • صائب کفایتی
۰۵
شهریور
  • صائب کفایتی
۰۵
شهریور

  • صائب کفایتی
۰۵
شهریور

  • صائب کفایتی
۰۵
شهریور

  • صائب کفایتی
۰۵
شهریور

  • صائب کفایتی